Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vedení dokumentace, Vyhodnocování rizik, roční prověrky BOZP,  evidence rizikových prací apod.

bezpečnost práce, požární ochrana

Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance. BOZP je upravována více než 110 právními předpisy, stovkami technických norem a dalšími směrnicemi.

Nabízíme Vám efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Nastavíme Vám systém řízení bezpečnosti na míru. Vše vyřešíme dle nejvyšších standardů bezpečnosti podle vašich možností a potřeb. Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace, školení, revize, lékařské prohlídky apod.

 • Vytvoření systému BOZP na míru
 • Vytvoření povinné Dokumentace BOZP
 • Vyhledávání rizik na pracovišti a jejich analýza
 • Kategorizace prací
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Školení managementu firem
 • Audity a prověrky bezpečnosti na pracovišti
 • Vyšetření kořenových příčin pracovních úrazů
 • Kontroly strojních zařízení z pohledu Nařízení vlády 378/2001 Sb.
 • Účast a pomoc při kontrolách prováděnými státními úřady
bezpečnost práce, požární ochrana

Požární ochrana

Zpracování dokumentace požární ochrany, revize požárně bezpečnostních zařízení, preventivní požární prohlídky apod.

Plnění povinností na úseku požární ochrany patři mezi základní povinnosti firem

Všichni podnikatelé, jakožto podnikající fyzické nebo právnické osoby jsou povinny plnit vybrané úkoly na úseku požární ochrany. Povinnosti ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho provádění právní předpisy. Naše společnost je připravena vám zajistit splnění všech povinností týkajících se vaší firmy nebo provozu.

Provedeme ve Vaší firmě vstupní prohlídku, zkontrolujeme, aktualizujeme a popřípadě doplníme chybějcí dokumentaci. Dále Vám zajistíme veškeré povinné kontroly a revize, které vyplívají ze zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně. 

Také zajistíme provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek za účelem zjištění nedostatků týkajících se požární ochrany. Zajistíme povinné školení požární ochrany u všech zaměstnanců.

Zpracováváme tyto druhy dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • provádění preventivních požárních prohlídek

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech zařízeních požární ochrany v pravidelných intervalech prováděna kontrola a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení 

Zajišťujeme pravidelné kontroly, revize a servis těchto zařízení:

 • hasící přístroje
 • požární hydranty (nadzemní, podzemní i vnitřní)
 • nouzové osvětlení
 • požární uzávěry (dveře, okna)
 • požární ucpávky
 • požární prostupy
 • požární klapky

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, školení požárních hlídek, preventistů PO apod. 

bezpečnost práce

Školíme zaměstnance na úseku BOZP a PO

Provádění pravidelného školení zaměstnanců je základním úkolem zaměstnavatele jak v problematice bezpečnosti práce, tak v požární ochraně. Školení probíhá přímo u objednavatele. Zaměřujeme se na kvalitu provedení školení, tak aby si zaměstnanci ze školení odnesly vždy ty nejdůležitější informace.

Školíme následující zaměstnance a činnosti:

 • Školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení preventivních požárních hlídek
 • Školení preventistů PO
 • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
 • Školení preventivních požárních hlídek
 • Školení osob zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době
 • Školení obsluhy ohlašoven požáru
bezpečnost práce, požární ochrana

Ostatní činnosti v BOZP a PO

Zaměřujeme se také na další činnosti, které směřují ke splnění legislativních požadavků předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně.

Kromě poskytování standartních poradenských služeb vám můžeme zajistit také:

 • kontroly ručních paletových vozíků
 • periodické kontroly regálů a regálových systémů
 • periodické kontroly žebříků
 • označování pracovišť bezpečnostními tabulkami
 • označování únikových cest
 • technické kontroly strojů
 • technické kontroly nářadí