Tehaspo.cz

Bezpečnost práce požární ochrana

Požární ochrana

Zpracování dokumentace požární ochrany, revize požárně bezpečnostních zařízení, preventivní požární prohlídky apod.

bezpečnost práce, požární ochrana

Plnění povinností na úseku požární ochrany patři mezi základní povinnosti firem

Všichni podnikatelé, jakožto podnikající fyzické nebo právnické osoby jsou povinny plnit vybrané úkoly na úseku požární ochrany. Povinnosti ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho provádění právní předpisy. Naše společnost je připravena vám zajistit splnění všech povinností týkajících se vaší firmy nebo provozu.

Provedeme ve Vaší firmě vstupní prohlídku, zkontrolujeme, aktualizujeme a popřípadě doplníme chybějcí dokumentaci. Dále Vám zajistíme veškeré povinné kontroly a revize, které vyplívají ze zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně. 

Také zajistíme provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek za účelem zjištění nedostatků týkajících se požární ochrany. Zajistíme povinné školení požární ochrany u všech zaměstnanců.

Zpracováváme tyto druhy dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
 • provádění preventivních požárních prohlídek

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech zařízeních požární ochrany v pravidelných intervalech prováděna kontrola a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení 

Zajišťujeme pravidelné kontroly, revize a servis těchto zařízení:

 • hasící přístroje
 • požární hydranty (nadzemní, podzemní i vnitřní)
 • nouzové osvětlení
 • požární uzávěry (dveře, okna)
 • požární ucpávky
 • požární prostupy
 • požární klapky